อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Can Be Fun For Anyone

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

ค้นหาข่าวสาร สุนทรพจน์ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ล่าสุดของ ธปท. ข่าว ธปท.

แหล่งข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

งานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินและนโยบายสาธารณะ

         อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ทุกสัญญา)

ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์

      หน้าต่างปล่อยสภาพคล่อง ณ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย สิ้นวัน

โครงการแผนร่วมทุน รายละเอียดโครงการแผนร่วมทุน

บริการและการให้ข้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้สำหรับประชาชน สถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

         อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : ต่ำสุด

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการดำรงฐานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ธปท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *